Algemene Voorwaarden & Privacy

 

Definities

 • iScout: Het door de Reisleiding georganiseerde online spel wat door de deelnemende Teams wordt gespeeld. iScout is een dienst.
 • Reisleiding: De groep van personen die het spel iScout hebben bedacht, hebben uitgewerkt, organiseren en/of er direct aan meewerken tijdens de uitvoering.
 • Team(s): Elke groep personen die samen het spel iScout spelen.
 • Contactpersoon: Natuurlijk persoon en vertegenwoordigd een Team.
 • Koper: Natuurlijk persoon die producten (bijvoorbeeld badges en naambandjes) van de Reisleiding koopt.
 • Website: iScoutGame.nl en iScoutGame.com

Het Spel

 1. Het inschrijven van een Team geschied door de Contactpersoon op diens eigen initiatief. De Contactpersoon en daarbij het bijbehorende Team gaat hiermee een overeenkomst aan met de Reisleiding. Een scoutingvereniging mag meerdere Teams inschrijven.
 2. De inschrijving is pas definitief als de deelnamekosten door het Team aan de Reisleiding zijn betaald.
 3. Een inschrijving kan door de Contactpersoon geannuleerd worden binnen tien kalenderdagen na het moment van inschrijven door hierover contact op te nemen met de Reisleiding.
 4. De Reisleiding kan ten alle tijden Teams uitsluiten van deelname.
 5. Het spel iScout wordt volgens de spelregels gespeeld op straffe van diskwalificatie. De Reisleiding publiceert deze spelregels op redelijke termijn voor aanvang van iScout op de Website in de 'Reisgids'.
 6. Tenzij er aantoonbare fouten zijn gemaakt door de Reisleiding wordt er over de uitslag van iScout niet gecorrespondeerd.
 7. De Reisleiding is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor ongepaste, kwetsende, beledigende, inbreuk makende of onrechtmatige uitingen door Teams in relatie tot iScout, De Reisleiding of Scouting in het algemeen.
 8. De Reisleiding is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventueel falende hardware, software, internetverbindingen et cetera.
 9. Die Reisleiding doet er alles wat redelijkerwijs haalbaar is aan om het iScout vloeiend te laten verlopen. Een gedeeltelijke onderbreking van iScout als gevolg van storingen (in hardware of software van iScout of van derden) kunnen echter niet worden uitgesloten.
 10. Al het door een Team ingezonden materiaal wordt en blijft eigendom van de Reisleiding en kan worden gepubliceerd zonder naamsvermelding van het Team.
 11. Een Team bepaalt zonder uitzondering zelf welke door de Reisleiding gegeven opdrachten wel en niet worden uitgevoerd als onderdeel van iScout en is zonder uitzondering zelf verantwoordelijk voor het interpreteren en het uitvoeren ervan. Een Team is in alle opzichten verantwoordelijk voor (de veiligheid van) de personen van het Team, zijn/haar daden en de (veiligheid) van de omgeving. Het Team heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de uitgevoerde opdrachten. Houd het fair en veilig!
 12. De Reisleiding aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) het handelen van Teams.

Retourbeleid

 1. Het kopen van producten (bijvoorbeeld badges en naambandjes) geschied door de Koper op diens eigen initiatief. De Koper gaat hiermee een overeenkomst aan met de Reisleiding.
 2. Gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten. De Reisleiding kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren.
 3. De levertermijnen zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan ontleent worden.
 4. Producten kunnen enkel geretourneerd worden wanneer de Koper binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten hierover contact opneemt met de Reisleiding. Wanneer de Koper contact opneemt met de Reisleiding ontvangt deze instructies voor het retoursturen.
 5. De kosten van het terugsturen zijn voor rekening van de koper.
 6. Binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retour gestuurde producten door de Reisleiding wordt het betaalde bedrag terugbetaald aan de Koper, mits de Koper de instructies voor het retour sturen juist heeft opgevolgd.

 7. Een inschrijving van een Team kan worden geannuleerd door de contactpersoon binnen 14 dagen nadat de inschrijving is gedaan. De contactpersoon dient hiervoor contact op te nemen met de Reisleiding.
 8. Binnen 14 dagen na het annuleren van de inschrijving wordt het betaalde bedrag terugbetaald.

Overig

 1. Op overeenkomsten tussen de Reisleiding en de Koper/het Team is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper/het team in het buitenland woont.
 2. iScout wordt gemaakt door scouts en gespeeld door scouts. De Reisleiding hoopt dan ook dat deze spelvoorwaarden overbodig zijn en deze niet nodig zijn om op terug te vallen in geval van een conflicten.
 3. Wanneer deze Algemene voorwaarden geen uitsluitsel bieden heeft de Reisleiding gelijk.

Auteursrecht & Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende het spel iScout, het iScout logo, de iScout wereldkaart en de op de Website gepubliceerde zaken liggen bij de Reisleiding. Tenzij anders aangegeven mogen teksten, foto's, afbeeldingen en ander op de Website gepubliceerd materiaal op geen enkele manier worden overgenomen.

De vragen (reisvragen), opdrachten (doe-opdrachten) met bijbehorende tekstuele uitleg/verklaring die op de Website beschikbaar is/zijn, zijn beschikbaar onder de Creative-Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 licentie.

Het iScout logo zijn uitsluitend ten behoeven van de groepsvlag beschikbaar onder de Creative-Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 licentie.

Foto's, plaatjes en afbeeldingen mogen, tenzij anders aangegeven, op geen enkele manier worden overgenomen.

Disclaimer

De Reisleiding behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te doen. De Reisleiding spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Je kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst of schadevergoeding claimen met iScout.

 

De informatie op deze pagina kan van tijd tot tijd wijzigen.

Oktober 2019